เครื่องวัดขนาดอนุภาค ผลิตภัณฑ์ Microtrac รุ่น Nanotrac Wave

  • รายละเอียด
  • Specification
  • แกลลอรี่
เครื่องวัดขนาดอนุภาค ผลิตภัณฑ์ Microtrac รุ่น Nanotrac Wave

TheNanotrac Wave, the newest system in a long line of innovative particlecharacterization solutions, provides the capability to measure three differentparameters in one instrument.

TheWave is able to measure particle size, molecular weight, and zeta potential.The core methodology of the Wave is Dynamic Light Scattering, however unlikemainstream Photon Correlation Spectroscopy [PCS], Microtrac utilizes a uniqueControlled Reference Method.

Click here toview the Nanotrac Wave data sheet

Applications for the NanotracWave:                                                       

-           Pharmaceuticals/Biotechnology

-           Chemicals                            

-           Plastics/Polymers                                               

-           Coatings/Coverings                                           

-           Inks                                                        

-           Adhesives                                                             

-           Academic Research                                          

Nanotrac Wave Features:                        

-        Dynamic Light Scattering incorporating the patented ControlledReference Method for advanced power spectrum analysis of Doppler shifts underBrownian Motion

-        Measures using Mie scattering calculations for spherical particlesand proprietary Modified Mie calculations for non-spherical particles

-        No “A Priori” or advance knowledge of the particle sizedistribution is required

-        Typically less than 750µl in zeta cell, or as low as 250µl withsize only cell option

-        Measurement capability from 0.8 to 6500 nanometers. Zeta Potentialfrom -200 to +200mV

Nanotrac Wave Benefits:    

-        While other DLS instruments utilize PCS to measure particle size,Microtrac’s Controlled Reference Method incorporates heterodyne detection bycalculating signals of various scattered light frequencies combined with thereflected signal of the un-shifted frequency of the original laser, to generatea wide spectrum of frequencies. The power spectrum is then deconvolved whichprovides higher accuracy for multi modal and broad distribution measurements

-        The Wave measures all three parameters in a single sample cell, andsingle optical path – no requirement to purchase separate cuvettes fordifferent measurements. Measurements can be made with a single sample aliquotwithout the requirement to change concentration.

-        Short optical path allows users to measure higher concentrations ofa substance

-        Lasers measure at 780 nm which cause low levels of fluorescence andimproves the accuracy of the measurement

Link: http://www.microtrac.com/

 

เครื่องวัดขนาดอนุภาค ผลิตภัณฑ์ Microtrac รุ่น NanotracWave

เครื่องวิเคราะห์ขนาดของอนุภาค (Particle Size) วิเคราะห์ ZetaPotential และวัดน้ำหนักของโมเลกุล (Molecular WeightAnalyze)               

เครื่อง Nanotrac Wave ใช้ระบบล่าสุดในการวิเคราะห์หาลักษณะของอนุภาคสามารถวัดความแตกต่างระหว่างสามตัวแปรได้

ตัวเครื่องนี้สามารถวัดวิเคราะห์ขนาดของอนุภาค วัดน้ำหนักของโมเลกุลและวิเคราะห์ Zetapotential ใช้หลักการการกระจายของแสงในการวิเคราะห์ (DynamicLight Scattering) พร้อมด้วยระบบควบคุมอ้างอิง (ControlledReference Method) ที่มีประสิทธิภาพ

คลิกด้านล่างเพื่อขอรับข้อมูลของNanotrac Wave

http://www.microtrac.com/MTWP/wp-content/uploads/2012/10/Nanotrac-Wave-Temp-Brochure-Ver-9.pdf

เครื่อง Nanotrac Wave นำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายดังนี้

-        เทคโนโลยีชีวภาพ/เภสัชศาสตร์

-        สารเคมี

-        พลาสติกและโพลิเมอร์

-        สีและการเคลือบสี

-        น้ำหมึก

-        กาว

-        งานวิจัยเชิงวิชาการ

คุณลักษณะของ Nanotrac Wave ประกอบด้วย

-        ใช้หลักการกระจายของแสงพร้อมด้วยระบบควบคุมอ้างอิง(Controlled Reference Method) สำหรับการวิเคราะห์ power spectrum ที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ Brownian Motion

-        การวิเคราะห์อนุภาคทรงกลมจะใช้หลักการของ Mie ในการคำนวณและใช้หลักการModified Mie .ในการคำนวณวิเคราะห์อนุภาคแบบไม่ใช่ทรงกลม

-        สามารถวิเคราะห์อนุภาคได้ทันทีและรวดเร็ว

-        โดยทั่วไปวิเคราะห์ Zeta cell ในระดับที่ต่ำกว่า750µlและขนาดของเซลล์ในระดับต่ำที่ 250µl

-        สามารถวัดได้ในช่วง 0.8-6500นาโนเมตรและสำหรับ Zeta Potentialวัดได้ในช่วง 200 ถึง +200 mV

ข้อดีของ Nanotrac Wave

-          ระบบควบคุมอ้างอิง (Controlled Reference Method) ทำงานพร้อมกับตัวตรวจจับ heterodyne ทำให้สามารถวิเคราะห์spectrum ในมุมกว้าง และวิเคราะห์ได้ถูกต้องและแม่นยำ

-          การวัดแบบคลื่นสามารถวัดตัวแปร 3 ตัวใน 1 เซลล์และไม่จำเป็นต้องใช้หลอดทดลองใหม่ในการทดลองอื่นและใช้ความเข้มข้นคงเดิม

-          สามารถวัดความเข้มข้นได้ในระดับสูงซึ่งมาจาก Short optical path

-          เลเซอร์ที่ใช้ในการวัดอยู่ที่ 780 nm ซึ่งใช้ระดับ fluorescenceที่ต่ำและส่งผลให้การวัดวิเคราะห์ถูกต้องยิ่งขึ้น

Link: http://www.microtrac.com/

Brand